Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Ujście i Chodzież. Trwają procedury planistyczne.

W gminie Ujście plan miejscowy został wyłożony do publicznego wglądu. Mieszkańcy mogą zapoznawać się z jego zapisami do 25 maja. W Chodzieży ten etap procedury planistycznej już się zakończył. Mieszkańcy nie złożyli do projektu planu żadnych uwag.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna