Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Dyskusja publiczna w gminie Rokietnica

30 sierpnia, w czwartek, o godzinie 14.30 odbyła się dyskusja publiczna nad zapisami projektu gminnego studium. Procedura prowadzona jest na wniosek inwestora,który wystąpił do władz gminy z wnioskiem o zmianę studium. Dzięki temu, w nowym, procedowanym aktualnie studium, uwzględniony zostanie przebieg trasy linii, zgodny z wariantem nr 7, który został wypracowany podczas konsultacji społecznych.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna