Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Inwestycja celu publicznego

Inwestycja celu publicznego oznacza zadania prowadzone na szczeblu lokalnym (gminnym), ponadlokalnym (powiatowym i wojewódzkim) oraz krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), które realizują cele wymienione w art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 - tekst ujednolicony do pobrania tutaj).


Z ustawy można dowiedzieć się, że inwestycje celu publicznego to m.in.: „budowa i utrzymywanie (…) przewodów i urządzeń służących do przesyłania (…) energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń”. Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Piła Krzewina – Plewiska, zgodnie z zapisami ustawy, stanowi inwestycję celu publicznego. Oznacza to między innymi szereg udogodnień w przepisach prawa, które regulują realizację tego typu przedsięwzięć.

Inwestycję uwzględniono  również w Wykazie strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, stanowiącym załącznik do Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tekst ustawy do pobrania tutaj). Na mocy nowych przepisów, Wykonawcy odpowiedzialni za realizację przedsięwzięć wymienionych we wspomnianym załączniku, będą mogli korzystać z przyspieszonej ścieżki pozyskiwania niezbędnych decyzji i zezwoleń, które usprawnią realizację inwestycji.Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu "Budowa linii Piła Krzewina – Plewiska wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym", na realizację którego PSE S.A. podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna