Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Kolejna gmina rozpoczyna procedurę planistyczną

30 stycznia Radni Gminy Kaźmierz podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. W zaktualizowanym dokumencie znajdzie się przebieg linii
400 kV Piła Krzewina - Plewiska. Zmiana studium umożliwi w kolejnym etapie wprowadzenie trasy linii do MPZP.


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna