Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Pole elektromagnetyczne

Poziomy pól elektrycznych i magnetycznych wytwarzanych przez linie elektroenergetyczne podlegają znacznym ograniczeniom. Wartości dopuszczalne obowiązujące w Polsce mieszczą się w zaleceniach wydanych przez Unię Europejską oraz odpowiednie organizacje międzynarodowe.

Ich wartości określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (do pobrania tutaj).  Warto dodać, że polskie normy nie tylko spełniają europejskie standardy, ale są od nich znacznie bardziej rygorystyczne.

Prowadzone od lat badania nad oddziaływaniem pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz (źródłem takich częstotliwości są linie elektroenergetyczne) na organizmy żywe nie pozwalają na sformułowanie wniosku o szkodliwym wpływie tego typu linii na zdrowie człowieka.

 

Pole elektryczne


10 kV/m
– dopuszczalna wartość natężenia w miejscach dostępnych dla ludzi,

1 kV/m – dopuszczalna wartość natężenia na obszarach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.


Oznacza to, że nawet stałe przebywanie w miejscach, w których natężenie pola elektrycznego nie przekracza
1 kV/m, jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia. Natomiast w miejscach dostępnych dla ludzi, lecz nieprzeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wartość pola elektrycznego nie może przekroczyć 10 kV/m. Warto zwrócić uwagę, że w wielu krajach Europy jest to wartość wymagana dla lokalizacji domów.

 


Pole magnetyczne


60 A/m
– dopuszczalna wartość natężenia w miejscach dostępnych dla ludzi.


Zaprezentowane dozwolone wartości natężenia składowych pola elektromagnetycznego są bardzo niskie, a przebywanie w nim jest całkowicie bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Warto zauważyć, że są one równe lub nawet bardziej surowe niż w Niemczech, Austrii, Szwecji czy Belgii, czyli w krajach znanych z rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony środowiska.


Ustalaniu poziomów dozwolonych wartości obydwu składowych towarzyszyła zasada, że działające na człowieka pole magnetyczne nie może powodować powstawania w organizmie prądów większych niż naturalnie płynące w jego ciele.


Zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami weryfikowane jest podczas pomiarów kontrolnych, które są wykonywane zawsze po wybudowaniu i uruchomieniu linii. Bez nich nie ma możliwości uzyskania zgody na eksploatację obiektu.


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna