Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Prezentacja inwestycji podczas sesji Rady Gminy Połajewo

W dniu 23 czerwca przedstawiciele Wykonawcy spotkali się z Wójtem i Radnymi Gminy Połajewo. Rozmawiano między innymi o tym kto i dlaczego realizuje inwestycję, wyjaśniano znaczenie projektu dla bezpieczeństwa energetycznego regionu, omówiono harmonogram prac na najbliższe miesiące. Jacek Miciński, rzecznik prasowy inwestycji mówił o planach spotkań z właścicielami, z kolei Piotr Mucha, dyrektor ds. formalno-prawnych omówił szczegółowy przebieg trasy linii. Wykonawca przedstawił statystyki dotyczące m.in. zabudowy w sąsiedztwie istniejącej  i nowoprojektowanej linii. Rozmawiano także o procedurze planistycznej i o tym, że tego typu inwestycję należy ująć w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

Jeden z radnych pytał o kwestie oddziaływania linii na otoczenie. Wykonawca wyjaśnił jakim normom i obostrzeniom podlega tego typu inwestycja, a także odniósł się do kwestii oddziaływania pół elektromagnetycznych i wpływu linii na krajobraz. Rozmawiano również o zasadach wyceny odszkodowań i wynagrodzeń dla właścicieli gruntów, na których znajdzie się linia. Wykonawca wyjaśniał, że dla każdej nieruchomości sporządzony będzie operat szacunkowy. Radni pytali, czy Wykonawca dysponuje narzędziami prawnymi, które pozwoliłyby na ograniczenie praw właścicieli do nieruchomości. Odpowiedziano, że tak, natomiast Wykonawca będzie starał się zawrzeć jak najwięcej umów i za wszelką cenę będzie unikać postępowań administracyjnych.

Ustalono, że pierwsze spotkania z mieszkańcami organizowane będą w sierpniu. Wykonawca będzie zbierał uwagi do propozycji trasy linii, którą prezentowano radnym.

Jacek Miciński, rzecznik prasowy inwestycji prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące projektu.
 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna