Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Umowy i wynagrodzenia krok po kroku

Ze względu na charakter inwestycji trudno tak wytyczyć trasę, aby całkowicie ominąć działki prywatne. Część linii planuje się więc poprowadzić przez tereny prywatne. Dlatego przedstawiciele Wykonawców, po uzgodnieniu przebiegu linii, będą sukcesywnie kontaktować się z właścicielami działek i rozmawiać o warunkach zlokalizowania jej na ich działkach. W zamian za zgodę na lokalizację linii na ich nieruchomościach, przedstawiciele terenowi Wykonawcy przedstawią właścicielom działek propozycje wynagrodzeń.


Czym jest służebność przesyłu?

To instrument prawny służący do regulowania relacji pomiędzy firmami zajmującymi się przesyłem np. gazu czy prądu a właścicielem nieruchomości, na której przedsiębiorstwo zamierza wybudować infrastrukturę przesyłową – w tym wypadku linię. Służebność określa precyzyjnie zasady wykorzystywania nieruchomości na potrzeby elementów systemu przesyłowego. Przepisy o służebności przesyłu mówią też jasno, co firma, która korzysta z prywatnej nieruchomości, może na niej robić, a czego robić jej nie wolno. W praktyce służebność określa, jaką linię można na działce wybudować i zapewnia firmie prawo dostępu do tej części działki, gdzie linia się znajduje. Zezwala także na prowadzenie prac eksploatacyjno-remontowych. Każdemu właścicielowi firma przesyłowa wypłaca jednorazowo pieniądze z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Umowa służebności zawierana jest w formie aktu notarialnego i wpisywana do księgi wieczystej nieruchomości. Jeżeli po wybudowaniu linii, na etapie jej eksploatacji dojdzie do jakichkolwiek zniszczeń, np. podczas prac malarskich, wówczas właściciel linii zobowiązany jest wypłacić z tego tytułu odszkodowanie. Co warto wyraźnie podkreślić – z ustanowieniem służebności absolutnie nie zmienia się właściciel objętej nią nieruchomości.


Jak szacuje się wartość wynagrodzenia za służebność przesyłu?

Wykonawca rozpoczyna pracę od sporządzenia tzw. operatów szacunkowych dla każdej nieruchomości, która położona będzie pod planowaną trasą linii. Taki operat stanowi podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia i odszkodowania, jakie oferowane będzie właścicielowi. Każdy właściciel nieruchomości położonej w pasie technologicznym linii otrzyma – po podpisaniu z Wykonawcą umowy – wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu oraz odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości.


Rozmowy z właścicielami krok po kroku

Przedstawiciel Wykonawcy odwiedza właściciela gruntu. Informuje o inwestycji i pyta o zgodę na lokalizację linii na nieruchomości. Przedstawia również umowę cywilno-prawną, którą planuje podpisać z właścicielem. Prezentuje operat i informuje, ile wynosi proponowana kwota wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu oraz w jaki sposób została oszacowana. Po podpisaniu pierwszej umowy następuje wypłata pierwszej części wynagrodzenia.


Ustanowienie służebności przesyłu wymaga następnie spotkania u notariusza. Zawierana jest wówczas umowa w formie aktu notarialnego. Po jej podpisaniu przez właściciela następuje wypłata drugiej transzy wynagrodzenia.


Wykonawca proponuje właścicielom gruntów czytelne umowy na ustanowienie służebności przesyłu. Każdy z właścicieli ma czas, aby sprawdzić́ wszystkie jej zapisy. Zachęcamy do konsultowania i dopytywania naszych przedstawicieli o wszystkie kwestie budzące wątpliwości. Koszty związane z umowami są naturalnie pokrywane przez Wykonawcę.


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna